با اسکن بارکد و یا رفتن به آدرس ذیل صحت مدرک را تایید نمایید.

https://iranianasnaf.ir/M/ValidateLic/?m=1&c=0445131403&i=5360255