آیا می توان عرقیات گیاهی را بدون نسخه پزشک هم مصرف نمود؟

مصرق خودسرانه عرقیات گیاهی مانند هر ماده ای دیگری بیش از حد و بدون مشاوره گرفتن می تواند اسیب زننده باشد و ممکن است با داروی دیگری تداخل داشته باشد.